ARTIKEL 1: DEFINITIES
OFV Internet Producten B.V., gevestigd te Lemmer, eigenaar van de software;
Software: het internetprogramma IGBS;
Gebruiker: de licentienemer van het programma IGBS;
Documentatie: de gebruiksaanwijzing en andere documenten betreffende IGBS;
Licentievergoeding: de vergoeding welke de gebruiker aan OFV verschuldigd is vanwege het gebruik van IGBS.

ARTIKEL 2: EIGENDOM
IGBS is eigendom van OFV.

ARTIKEL 3: LICENTIE
3.1
OFV verstrekt de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik, zoals in dit artikel nader omschreven, van IGBS en de daarbij behorende documentatie.

3.2
Het toegestane gebruik omvat:
het gebruik van IGBS en de documentatie op meerdere computers, waarvan een met de beheerlicentie en een met de kijklicentie.

3.3
Het toegestane gebruik omvat niet:
het recht om IGBS en de documentatie ter beschikking te stellen van derden (de gebruiker is daartoe uitsluitend gerechtigd na schriftelijke toestemming te hebben verkregen van OFV; deze toestemming kan door OFV slechts op redelijke gronden aan de gebruiker worden onthouden);
het recht om IGBS en de documentatie te commercialiseren;
het recht om IGBS en de documentatie te vertalen, wijzigen, bewerken, arrangeren of op andere wijze te veranderen en de resultaten daarvan te reproduceren;
IGBS te kopiëren, openbaar te maken of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze licentie of met voorafgaand gekregen schriftelijke toestemming van OFV.

ARTIKEL 4: VRIJWARING
4.1
OFV vrijwaart de gebruiker tegen vorderingen van derden op grond van een schending van hun intellectuele rechten met betrekking tot IGBS en de documentatie op voorwaarde dat de gebruiker OFV hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt.

4.2
In het geval van een definitieve gerechtelijke uitspraak, arbitrage of minnelijke schikking waarbij een inbreuk op intellectuele rechten van (een) derde(n) wordt vastgesteld, verbindt OFV zich, naar haar keuze tot:
het verwerven van het recht voor de gebruiker om IGBS en/of de documentatie verder te gebruiken tegen dezelfde voorwaarden als die in deze overeenkomst zijn vastgelegd;
het aanpassen of vervangen van IGBS en/of de documentatie door alternatieve software met dezelfde functionaliteiten;
het terugnemen van IGBS tegen terugbetaling aan de gebruiker van de prijs die betrekking heeft op de periode tijdens welke de gebruiker niet heeft kunnen genieten van een ongestoord genot van het gebruiksrecht op IGBS. Eventueel geleden schade zal OFV aan de gebruiker vergoeden.
OFV zal haar keuze aan de gebruiker meedelen binnen een maand nadat de uitspraak is gedaan c.q. de schikking is getroffen.

ARTIKEL 5: GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SOFTWARE
5.1
OFV garandeert de conformiteit van IGBS met de specificaties en functionaliteiten beschreven in de documentatie c.q. het handboek. De gebruiker is van de inhoud van dit handboek op de hoogte.

5.2
IGBS is een standaard product dat uitsluitend is bedoeld om te voldoen aan de specificaties en functionaliteiten zoals beschreven in de documentatie c.q. het handboek, hetgeen door de gebruiker wordt aanvaard.

5.3
OFV verleent de gebruiker per e-mail en telefonische helpdesk tijdens kantooruren kosteloos bijstand met betrekking tot de werking van IGBS.

ARTIKEL 6: GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker dient zijn persoonlijke identificatiecode (wachtwoord en toegangscode) geheim te houden.

ARTIKEL 7: LICENTIEVERGOEDING
7.1
De gebruiker betaalt aan OFV een licentievergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd vanaf de datum van ondertekening. De vergoeding bedraagt bij aanvang van de overeenkomst het overeengekomen bedrag. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De licentievergoeding wordt jaarlijks verhoogd met ingang van 1 januari van het eerst volgende jaar en vervolgens jaarlijks overeenkomstig de stijging welke de consumentenprijsindexcijfers reeks voor de totale bevolking, door het CBS vastgesteld op de meest recente tijdsbasis, zal vertonen ten opzichte het overeenkomstige cijfer van een jaar daarvoor. Hiertoe zal de tot de datum van aanpassing geldende licentievergoeding worden vermenigvuldigd met een factor welke wordt verkregen door het bovengenoemde prijsindexcijfer van het kalenderjaar c.q. de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van aanpassing van de licentievergoeding te delen door het prijsindexcijfer van de overeenkomstige periode van een jaar daarvoor en deze af te ronden op 3 decimalen. Indien de gebruiker geen abonnement heeft afgesloten, betaald de gebruiker het overeengekomen bedrag, zijnde het totaal van de gekozen producten, de genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

7.2
OFV is tevens gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving, die tenminste vóór 1 september van het kalenderjaar waarin de verhoging zal ingaan door de gebruiker moet zijn ontvangen, de licentievergoeding te verhogen indien een aanpassing of uitbreiding van IGBS die prijsverhoging rechtvaardigt. Indien de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst zonder inachtname van een opzegtermijn te ontbinden, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van OFV voor schade kan voortvloeien.

ARTIKEL 8: LEVERING
De levering van IGBS vindt plaats door ingebruikname van IGBS.

9: BETALING
9.1
OFV zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van een door de gebruiker ondertekend exemplaar van deze overeenkomst overgaan tot facturering van de over dat jaar verschuldigde licentievergoeding. De per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar door de gebruiker aan OFV verschuldigde licentievergoeding zal door OFV uiterlijk op 15 januari van het kalenderjaar waarover de licentievergoeding verschuldigd is worden gefactureerd. Indien het niet om een abonnement gaat, zal de betaling vooraf via Ideal, Paypal of creditcard geschieden.

9.2
Alle facturen dienen door de gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op een door OFV aan te geven bank- of girorekening.

9.3
Indien de gebruiker de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de gebruiker de wettelijke rente verschuldigd.

9.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de gebruiker, komen voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten komen neer op de werkelijk gemaakte redelijke kosten.

ARTIKEL 10: VOORBEHOUD VAN RECHTEN
Rechten worden aan de gebruiker steeds verleend, of in het voorkomende geval overgedragen onder de voorwaarde dat de gebruiker de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

ARTIKEL 11: DUUR EN BEEINDIGING
11.1
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.2
Deze overeenkomst kan door zowel OFV als de gebruiker per aangetekende brief worden opgezegd tegen het einde van elk kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

11.3
Zowel OFV als de gebruiker hebben het recht om deze licentieovereenkomst te beëindigen als de andere partij in strijd handelt met de verplichtingen uit deze licentie-overeenkomst en daarmee toerekenbaar tekortschiet, en indien deze tekortkoming niet is rechtgezet binnen veertien kalenderdagen nadat OFV of de gebruiker door middel van een aangetekende brief de andere partij in gebreke heeft gesteld.

11.4
Zowel OFV als de gebruiker heeft het recht om, onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere partij, de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder inachtname van een opzegtermijn, door het sturen van een aangetekende brief, in geval van:
faillissement,
surséance van betaling,
vereffening,
staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de andere partij.

11.5
Bij de beëindiging van de overeenkomst, verbindt de gebruiker zich ertoe om het gebruik van IGBS en de daarbij behorende documentatie onmiddellijk stop te zetten.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1
De aansprakelijkheid van OFV is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van OFV in voorkomend geval door verzekering is gedekt, zijnde ten hoogte € 2500,-- per aanspraak.

12.2
OFV is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet ten gevolge van het door de gebruiker niet op regelmatige basis maken van een back-up van haar data.

12.3
OFV is aansprakelijk wanneer de toepassingmogelijkheden van de software niet in overeenstemming zijn met die als aangegeven in de documentatie c.q. het handboek. De gebruiker zal OFV schriftelijk in kennis stellen van een gebrek binnen een redelijke termijn nadat de gebruiker het gebrek aan IGBS heeft ontdekt. OFV zal het gebrek beoordelen. In het geval er binnen een maand na de melding geen bevredigende oplossing is gevonden voor het gebrek, dan heeft de gebruiker het recht het bedrag dat hij betaald heeft terug te eisen.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
13.1
Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden. Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden er toe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

13.2
Indien deze feiten of omstandigheden langer dan een maand duren, dan kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou zijn verschuldigd.

ARTIKEL 14: GESCHILLENREGELING
14.1
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2
Enig geschil over de uitleg en/of tenuitvoerlegging van deze overeenkomst zal worden beslist door de daartoe bevoegde rechter.